Lưu ý: Số điện thoại hợp lệ phải trùng khớp với thông tin khách hàng đã đăng ký trên ứng dụng My Yamaha Motor